Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Prajna-Paramita Hrdaya Sutram (Sanskrit chanting)

22
22Produced, Composed, Arranged & Sung by Imee Ooi
Album: Mantras of the sanskrit
Track 1 – Usnisa Vijana Dharani (Sanskrit chanting)

Track 2 – Prajna-Paramita Hrdaya Sutram (Sanskrit chanting)

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh) còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừa và Thiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn.

Tình trạng xuất hiện của kinh này không được các tác giả thống nhất. Thời điểm ra đời của nó có thể là từ năm 100 TCN đến thế kỷ thứ 2 và một số tác giả cho rằng bài kinh này do bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna) viết.

Xem thêm các clip khác tại đây

Nguồn: https://dichvuchothue.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://dichvuchothue.com.vn/bat-dong-san/

22 COMMENTS

 1. Bài pháp thoại của ông Nhật Từ hay nhưng tôi nghĩ ông là nhà khoa học đúng nghĩa hơn là một vị Sư PG ! Rất tiếc !

 2. Tâm Kinh đuộc phổ nhạc tuyệt vời nhất. Tâm kinh cũng giống như cuốn sổ tay ghi chép các thức căn bản nhất của Phật học, nó không phải là thần chú để niệm đọc hay để giáo điều. Sắc là Không, Không là Sắc nghe giống huề vốn quá, tuy nhiên đây là câu chủ đạo nhất trong tâm kinh này, phải hiểu thật sâu về phật học để thấy được sự tổng quát của tâm kinh này.

 3. Tính chất xây dựng ý thức luận là ta có thiên binh vạn mã wordbyswordshiftspacesetawaken tại sao có starsdomakemakes www.www.www.www..com.com.com.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. Xin chí nguyện thành tâm sám hối trước đức phật. Xin hãy biến đổi con ngày càng lương thiện hơn.

 5. Chỉ cần nghe là thấy người lâng lâng nhẹ bỗng. Hay hơn tất thảy các nhạc khác.

 6. Yết đế yết đế , ba la yết đế , ba la tăng yết đế , bồ đề ta bà ha
  Úm Mani Bát Di Hồng
  Án Lam Toá Ha

 7. OM MANI PADME HUM là mật chú tối thắng của các đức như lai cũng là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần chú là có nhiều ý nghĩ hóa giải tam độc , bạch trừ tai chướng , tiêu trừ bệnh tật,hóa giải yêu ma, thêm phần công đức….Thần chú này có nhiều ý nghĩa chỉ có phật bồ tát mới có thể diễn thuyết hết công đức thù thắng của nó. Khi trì chú lục tự đại minh này sẽ tiêu trừ khố ách phiên não, an vui tự tại thâm tâm anhttp://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

 8. THẦN CHÚ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH " YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ , BA LA YẾT ĐẾ , BA LA TĂNG YẾT ĐẾ , BỒ ĐỀ TA BÀ HA" NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 9. Có một vị Cao Tăng đã nói : Bát Nhã Tâm Kinh đối với trên trời là Năng Lượng, ở trần gian là Trí Huệ, ở địa ngục là quý như Tiền Bạc, cho nên sau 8h tối thì không nên tụng hay mở Bát Nhã Tâm Kinh vì sẽ hấp dẫn những vong linh tìm đến nghe hoặc làm phiền người tụng, chỉ được tụng ban ngày.

 10. aaryaavalokiteshvara-bodhisattvo gambhiiraayaam prajnaapaaramitaayaam caryaam caramaano vyavalokayati sma: panca skandhaah; taamshca svabhaava-shuunyaan pashyati sma.

  Iha Shaariputra ruupam shuunyataa shuunyataiva ruupam, ruupaan na prithak shuunyataa, shuunyataayaa na prithag ruupam, yad ruupam saa shuunyataa, yaa shuunyataa tad ruupam.

  Evem eva vedanaa-samjnaa-samskaara-vijnaanaani. Iha Shaariputra sarva-dharmaah shuunyataa-lakshanaa,
  anutpannaa, aniruddhaa, amalaa, na vimalaa, nonaa, na paripuurnaah.

  Tasmaac Chaariputra shuunyaayaam na ruupam na vedanaa na samjnaa na samskaaraa na vijnaanaani.

  Na cakshuh-shrotra-ghraana-jihvaa-kaaya-manaamsi. Na ruupa-shabda-gandha-rasa-sprashtavya-dharmaah.

  Na cakshurdhaatur yaavan na mano-vijnaana-dhaatuh.

  Na vidyaa, naavidyaa, na vidyaa-kshayo, naavidyaa-kshayo, yaavan na jaraa-maranam na jaraamarana-kshayo,
  na duhkha-samudaya-nirodha-maargaa, na jnaanam, na praaptir apraaptitvena.

  Bodhisattvasya prajnaapaaramitaam aashritya viharaty acittaavaranah.

  Cittaavarana-naastitvaad atrasto, viparyaasaatikraanto nishtha-nirvaanah.

  Tryadhva-vyavasthitaah sarvabuddhaah prajnaapaaramitaam aashrityaanuttaraam samyaksambodhim abhisambuddhaah.

  Tasmaaj jnaatavyo prajnaapaaramitaa-mahaamantro mahaavidyaa-mantro 'nuttara-mantro 'samasama-mantrah, sarvadukha-prashamanah, satyam amithyatvaat, prajnaapaaramitaayaam ukto mantrah Tad yathaa gate gate paaragate paarasamgate bodhi svaaha.

 11. 谢谢随喜无量功德         CÁM ƠN TÙY HỈ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC
                                              CÁM ƠN GIỌNG HÁT BÁT NHÃ
                                                  佛NGỌT NGÀO CỦA BẠN佛
                                                       佛般若波罗蜜多心经佛
                                                 佛观自在菩萨 行深 般若波佛
                                         佛罗蜜多时照见五蕴皆空 度一切苦佛
                                     佛厄舍利子 色不异空空不异色色即是空佛 
                                   佛空即是色 受想行识 亦复如是 舍利子 是 佛
                                 佛诸法空相不生 不灭 不垢不净不增不减是故佛
                                 佛空中无色无受想行识无眼耳鼻 舌 身意 无色佛
                                佛声香味 触法 无眼界 乃至无意识界 无无明 亦佛
                                 佛无无明尽 乃至无老死 亦无老死尽无苦 集灭 佛
                                 佛道无智 亦无得 以无所得故菩提萨埵 依般若 佛
                                  佛波罗蜜多故 心无挂碍无挂碍故无有恐怖  远佛
                                   佛离颠倒梦想 究竟涅磐  三世诸佛 依 般若波佛
                                    佛罗蜜多 故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知般佛
                                      佛若波罗蜜多 是大神咒 是大明咒 是无上佛
                                        佛咒是无等等咒能除一切苦真实不虚故佛
                                           佛说般若波罗蜜多咒即说咒曰  揭谛佛
                                                  佛揭谛 波罗揭谛波罗僧揭谛佛
                                               佛菩提萨婆诃摩诃般若波罗蜜多佛
                                   佛南无大慈大悲救苦救难广大灵感 观世音菩萨佛
                              佛 A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT. XIN CÁM ƠN NGÀI佛
                       佛 NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU TAI GIÁNG PHÚC佛

 12. 谢谢                                  CÁM ƠN TÙY HỈ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC
                                              CÁM ƠN GIỌNG HÁT BÁT NHÃ
                                                  佛NGỌT NGÀO CỦA BẠN佛
                                                       佛般若波罗蜜多心经佛
                                                 佛观自在菩萨 行深 般若波佛
                                         佛罗蜜多时照见五蕴皆空 度一切苦佛
                                     佛厄舍利子 色不异空空不异色色即是空佛 
                                   佛空即是色 受想行识 亦复如是 舍利子 是 佛
                                 佛诸法空相不生 不灭 不垢不净不增不减是故佛
                                 佛空中无色无受想行识无眼耳鼻 舌 身意 无色佛
                                佛声香味 触法 无眼界 乃至无意识界 无无明 亦佛
                                 佛无无明尽 乃至无老死 亦无老死尽无苦 集灭 佛
                                 佛道无智 亦无得 以无所得故菩提萨埵 依般若 佛
                                  佛波罗蜜多故 心无挂碍无挂碍故无有恐怖  远佛
                                   佛离颠倒梦想 究竟涅磐  三世诸佛 依 般若波佛
                                    佛罗蜜多 故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知般佛
                                      佛若波罗蜜多 是大神咒 是大明咒 是无上佛
                                        佛咒是无等等咒能除一切苦真实不虚故佛
                                           佛说般若波罗蜜多咒即说咒曰  揭谛佛
                                                  佛揭谛 波罗揭谛波罗僧揭谛佛
                                               佛菩提萨婆诃摩诃般若波罗蜜多佛
                                   佛南无大慈大悲救苦救难广大灵感 观世音菩萨佛
                              佛 A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT. XIN CÁM ƠN NGÀI佛
                       佛 NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU TAI GIÁNG PHÚC佛

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here